Casusregie

De casusregisseur geeft het gezin inzicht in hoe het gezinssysteem werkt. Hij vertelt het gezin waarom zorg nodig is. Tevens wat het gezin kan verwachten van de zorg en wat er van het gezin zelf gevraagd wordt. Samenwerking en bejegening zijn daarin belangrijk. De veiligheid in het gezin wordt gemonitord. Zorg wordt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig ingezet.

De eerste fase is verkenning binnen het gezinssysteem. Alle gezinsleden zijn van invloed op de vraag van zorg die er in het gezin ligt en het in kaart brengen van de zorg die reeds binnen het gezin aanwezig is. Het is bij aanvang belangrijk om helder te krijgen wat de hulpvraag(en) is. Anamnese van het gezin, met daarin de voorgeschiedenis wordt meegenomen zodat er zicht is op het netwerk. Plan van aanpak van het gezinssysteem wordt gemaakt in taal die voor de gezinsleden begrijpelijk is.

De tweede fase is samenhang in de zorg rondom een gezin organiseren. Contact houden met de zorgaanbieders en het gezin om de dynamiek en groei binnen het gezin te volgen, waardoor zorg op tijd kan worden opgehoogd of worden afgeschaald. De casusregisseur verstaat de kunst om binnen de dynamiek van een gezin bij te stellen waar het nodig is.

De derde fase bevat het organiseren van verschillende evaluatie momenten. Ouders, kinderen (evt.), netwerk (evt.) en zorgaanbieders uitnodigen. Agenda opstellen, voorzitten en verslag maken en verspreiden na het overleg. De veiligheid van het gezin wordt geëvalueerd met alle betrokkenen.

In de vierde fase zal de casusregisseur bij een stabiele en veilige situatie een eindevaluatie plannen waarbij de verwijzer wordt uitgenodigd. Op deze wijze vindt er een transparante overdracht plaats tussen het gezin, jeugdprofessional en het netwerk/de zorgaanbieders. Een afschrift van het rapport van de eindevaluatie gaat naar de jeugdprofessional.

Duur en omvang
De duur van de casusregie is in overleg te bepalen. Het is van belang om de 4 fases zorgvuldig te doorlopen, zodat alle zorgvragen aan bod komen en de veiligheid van het gezin in beeld is. Bij de start- en eindfase is het van belang dat de overdracht tussen de casusregisseur en de verwijzer open en transparant met het gezin verloopt.

Resultaat
De inzet van een casusregisseur heeft als doel het vastgelopen gezin de regie over het eigen leven terug te geven, inclusief ondersteuning en samenwerking van het eigen sociale netwerk en het professionele netwerk. Hierbij wordt uitgegaan van het principe “zo licht mogelijk, zo zwaar als nodig en zo dichtbij mogelijk, en zo kort mogelijk”. De eigen krachten van het gezinssysteem en het netwerk worden zoveel mogelijk benut.

Indien er geen veilige en stabiele situatie wordt bereikt met het gezin dan is de casusregisseur in staat om met een onderbouwd rapport de verwijzer te adviseren of een melding bij de jeugdbeschermingstafel nodig is.

Casusregie van SPRING Jeugdhulp wordt aangeboden in de provincie Zeeland.

 

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken