Complexe scheidingen

Wat is echtscheidingsproblematiek?
Jaarlijks krijgen naar schatting zeventigduizend thuiswonende jeugdigen in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders.

Er is veel onderzoek verricht naar de mogelijke gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen. Hieruit komt naar voren dat een ouderlijke scheiding zowel op korte als langere termijn leidt tot een verhoogd risico op problemen in het dagelijks functioneren en in de ontwikkeling jeugdigen. Het blijkt dat jeugdigen na een scheiding van hun ouders gemiddeld meer emotionele en gedragsproblemen hebben dan leeftijdsgenoten uit intacte gezinnen. Ook zien we bij jeugdigen van gescheiden ouders een lager welbevinden, een slechter zelfbeeld, meer problemen met relaties en slechtere schoolprestaties. Het lijkt erop dat conflicten tussen ouders na een scheiding gemiddeld genomen toenemen. Het kan zelfs zo zijn dat er door aanhoudende (ernstige) conflicten tussen ouders het belang en welzijn van de jeugdigen uit het oog verliezen, evenals het wederzijdse belang. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aanhoudende heftige ruzies tussen beide ouders, al dan niet gepaard gaande met juridische procedures, aan meer verkapte ruzies of wederzijds dwarsbomen en denigreren of er kan sprake zijn van eenzijdig conflictrijk gedrag, zoals tegenwerking vanuit één ouder. Deze conflicten zijn schadelijker voor jeugdigen dan de scheiding op zichzelf.

Doel van ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek
Jeugdigen blijven uit het conflict tussen ouders en hoeven zich niet druk te maken over scheidingsemoties van ouders. Jeugdigen staan niet, of anders zo kort mogelijk, klem tussen ouders. Jeugdigen voelen zich vrij om onbelast contact te hebben met beide ouders. Ouders zijn in staat om op een positieve wijze invulling te geven aan hun ouderrol, waarin zij op een zo goed mogelijk manier met elkaar kunnen samenwerken.

Werkwijze

  • De jeugdprofessional start elk begeleidingstraject met een periode van 6 weken waarin we de situatie in kaart brengen. We doen dit aan de hand van gesprekken met ouders, jeugdige en andere belangrijke volwassenen die bij de jeugdige betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld familieleden of de leerkracht van school. Na deze periode wordt samen met ouders en jeugdige een besluit genomen over de doelen die behaald dienen te worden gedurende het traject en ook op welke manier deze behaald kunnen worden.
  • De jeugdprofessional biedt wekelijks (afhankelijk van het doel en in afstemming met het gezin) ondersteuning aan ouders en jeugdige. Afhankelijk van de situatie is dit aparte of gezamenlijke ondersteuning. De vaardigheden en kwaliteiten die ouders en jeugdige zelf in huis hebben worden hierbij zoveel mogelijk benut. Wanneer er nog andere hulpverlening betrokken is bij uw gezin worden er regelmatig overleggen georganiseerd waarin afspraken worden gemaakt over wie wat gaat doen, zodat dit voor iedereen duidelijk is. De jeugdprofessional bewaakt de voortgang in het proces.

De ondersteuning bevat in ieder geval:

  • De jeugdige wordt, met toestemming van ouders, altijd gezien en gesproken, ongeacht de leeftijd. De jeugdprofessional versterkt de stem en het belang van de jeugdige.
  • Ouders krijgen inzicht in emoties, loyaliteitsgevoelens en conflict bij scheiding. Er wordt uitleg gegeven over wat dit voor gevolg kan hebben op de ontwikkeling van de jeugdige. Ouders krijgen handvatten aangereikt om hier beter mee om te kunnen gaan.
  • Ouders worden aangesproken op hun blijvende gezamenlijke ouderrol en verantwoordelijkheid. De jeugdprofessional richt zich op ouderschap, niet op ex-partnerschap.
  • Het netwerk van het gezin wordt zoveel mogelijk, op een positieve manier, ingezet om de jeugdige en/of de ouders te steunen.

We werken volgens de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, ontwikkeld door het NJI (2019).

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken