Echtscheidingsproblematiek

Aanbod
De visie van SPRING bij de aanpak van (al dan 
niet complexe) scheidingsproblematiek: Onze interventies zijn erop gericht de ogen van de ouders en het steunend netwerk weer te richten op de jeugdige, erkenning te bewerkstelligen voor de pijn en het verdriet van de echtscheiding, de strijd te kaderen. We steunen ouders om uit de strijd te komen en te blijven, zodat de jeugdigen weer in beeld komen.

Begeleiding van gezinssystemen bij complexe scheidingen
Bij scheiding moeten zowel de beide ouders, hun kinderen, als het netwerk leren omgaan met de nieuwe situatie.

Het doel: jeugdigen staan zo kort mogelijk klem tussen ouders, worden niet ingezet in de scheidingsvraagstukken, en hoeven zich niet druk te maken over scheidingsemoties van ouders.

Werkwijze
• De houding van de professional is kindgericht, oplossingsgericht, gericht op samenwerken.
Scheidings-educatie aan ouders: ouders zijn veelal onbekend met wat loyaliteitsgevoelens en  conflict inhoud en wat dit tot gevolg kan hebben voor hun kind(eren).
• Ouders worden aangesproken op hun blijvende gezamenlijke ouderrol en verantwoordelijkheid. De professional richt zich op ouderschap, niet op ex-partnerschap.
Jeugdige: de jeugdige wordt, met toestemming van ouders, altijd gezien en gesproken, ongeacht de leeftijd. De professional steunt kinderen om zich uit te spreken naar de ouders of gedrag dat hen als kinderen benadeelt.
• Het netwerk van het gezin wordt ingezet om de jeugdige te steunen als de ouders in conflict zijn en ouders te helpen zich aan gemaakte afspraken te houden.
• Professionals kunnen verschillende trainingen voor kinderen verzorgen die gericht zijn op het leren omgaan met de scheiding, met hun (loyaliteits)gevoelens hieromtrent, en met de vertaling van hun beleving en gevoelens naar hun ouders. Trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden aangeboden.

Aanbod
Scholing op maat
Basistraining en verdiepingstraining: hoe kun je ouders na scheiding steunen om uit de strijd te blijven? Hoe kan je hen vanuit hun ouderpositie opnieuw verbinden met hun kinderen en zorg laten opnemen voor hun kinderen? Wat kan een hulpverlener steunen om vanaf een eerste kennismaking met een ouder, zich meerzijdig partijdig op te stellen zodat het spreken met beide ouders later in het proces toch een kans kan krijgen. Hoe blijf je uit de inhoud en uit de zuigkracht van de strijd? Hoe kan je de netwerken rondom ouders en kinderen inschakelen om de strijd te staken?

Aanbod
Methodische leerbijeenkomsten (MLB)
Methodische leerbijeenkomsten, gericht op het onderwerp complexe scheiding, zijn bijeenkomsten van een aantal professionals onder leiding van een gespreksleider waarbij een leervraag van een professional over het eigen handelen, de voortgang of een dilemma in een actuele, kritische praktijksituatie (casus) centraal staat. Deze leervraag wordt systematisch en op methodische wijze onderzocht en bevraagd. Deelnemers leren impliciet van elkaar.

We werken volgens de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, ontwikkeld door het NJI (2015,
in revisie).
NB: de begeleiding van gezinssystemen kan zowel binnen casusregie als ambulante hulp worden geboden, afhankelijk van de vraag van het gezinssysteem, en het antwoord op maat.

elm-single-3
icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top